Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN E-CONSULENZA

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen E-Consulenza, hierna te noemen “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken met schriftelijke toestemming vooraf van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Elke wijziging zal minimaal één maand van tevoren worden aangekondigd via www.e-consulenza.nl en www.e-consulenza.com
1.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een opdrachtformulier heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en een betaling heeft gedaan..
1.4 Opdrachtnemer biedt online psychologisch advies en streeft ernaar de online diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te hebben.
1.5 De opdrachten van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer tijdens kantooruren uitgevoerd.
1.6 Opdrachtnemer levert geen garantie met betrekking tot onderbreking van de online diensten en/of eventuele fouten. De verplichting van betaling door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht de daadwerkelijke beschikbaarheid of het gebruik van de online diensten.
1.7 Opdrachtnemer levert geen garanties met betrekking tot de werking van de online diensten op de computersystemen van Opdrachtgever.

Artikel 2 Handelsnaam
2.1 E-Consulenza is een handelsnaam en onderdeel van Cura MensSana, gevestigd te Oldenzaal, Zuidwal 26, 7571 CA.
2.2 Kamer van Koophandel registratienummer: 59737441

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden:
3.1 De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegeven.
3.2 Betalingen van de online diensten geschieden op moment van indienen van een opdracht door Opdrachtnemer. Slechts nadat en indien Opdrachtnemer de betaling heeft ontvangen zal de opdracht worden aangenomen en worden uitgevoerd door Opdrachtnemer.
3.3 De prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3.4 Betaling geschiedt zonder enige verrekening.
3.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot wijziging van de tarieven, welke minimaal één maand van tevoren kenbaar worden gemaakt via www.e-consulenza.nl en www.e-consulenza.com
3.6 Opdrachtgever ontvangt per ingediende en betaalde opdracht een factuur.

Artikel 4 Annuleringsvoorwaarden:
4.1 Annulering is niet van toepassing op de online diensten van Opdrachtnemer, die vooraf door Opdrachtgever worden betaald en binnen enkele werkdagen door Opdrachtgever zullen worden aangenomen en uitgevoerd.
4.2 Indien de opdracht niet binnen de in artikel 4.1 genoemde termijn wordt aangenomen en uitgevoerd, zal de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverminderd stand houden.

Artikel 5 Auteursrecht:
5.1 Het concept van de online dienstverlening, de content van de websites www.e-consulenza.nl en www.e-consulenza.com alsmede de modellen, technieken, instrumenten, werkvormen en al het overige materiaal dat is gebruikt voor de uitvoering van de online diensten en in het resultaat zijn meegenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer.
5.2 Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor eigen/privé gebruik. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig materiaal waar auteursrecht op van toepassing is zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer te vermenigvuldigen, verspreiden of voor commercieel gebruik in te zetten.

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever:
6.1 Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de door hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens in alle opzichten correct en niet misleidend zijn.
6.2 Opdrachtnemer verwacht van Opdrachtgever dat hij naar beste weten de informatie en medewerking verleent, die nodig is ten behoeve van de online dienstverlening.
6.3 Opdrachtgever erkent dat de online diensten onder licentie van Opdrachtnemer worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende services van Opdrachtnemer en worden als zodanig door Opdrachtgever geaccepteerd op het moment van eerste levering.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtnemer:
7.1 Persoonsgegevens van Opdrachtgever zullen niet door Opdrachtnemer aan derden worden verstrekt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.
7.2 Opdrachtnemer verplicht zich geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle informatie van Opdrachtgever waarvan zij kennis heeft genomen tijdens de overeenkomst.

Artikel 8 Aansprakelijkheid:
8.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee stemt Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.
8.2 Opdrachtgever komt overeen dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk zal worden gesteld met betrekking tot welke claim van Opdrachtgever of een derde partij dan ook die voortkomt uit of door het gebruik van de online diensten, noch zal Opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor enige speciale indirecte schade of schade voortvloeiend uit het gebruik van de online diensten. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Artikel 9 Slotbepalingen:
9.1 Als wordt geconstateerd dat enige in deze voorwaarden beschreven bepalingen onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zijn, zullen deze afgescheiden worden van de voorwaarden. De rest van de voorwaarden zal volledig van kracht blijven.
9.2 Deze voorwaarden zullen in alle opzichten onderworpen zijn aan de Nederlandse wet.

Boek direct een consult

Boeken
E-Consulenza is aangesloten bij NVO
E-Consulenza is aangesloten bij NIP
E-Consulenza is aangesloten bij Stichting kwaliteitsregister jeugdzorg
e-consulenza is aangesloten bij NVGzp
anoniem je vraag stellen aan online psychologen
×

Registreer je anoniem

Vul hieronder je gewenste gegevens anoniem in. Je ontvangt van ons een e-mail om je account te activeren zodat je direct een consult kunt aanvragen.

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je ervaring op deze site te ondersteunen, om toegang tot je account te beheren en voor andere doeleinden zoals omschreven in onze privacybeleid.

Boek een consult